Tính năng cơ bản

Sử dụng tính năng cơ bản của Cloud9

Trong bước này, chúng ta sẽ sử dụng 1 số tính năng cơ bản của Cloud9 có sử dụng trong các bài lab của Cloud Journey.

Nội Dung

  1. Sử dụng command line
  2. Làm việc với file text
  3. Quay lại giao diện Dashboard