Dọn dẹp tài nguyên

Chúng ta sẽ tiến hành xóa các tài nguyên theo thứ tự sau

  1. Tại giao diện quản trị của Cloud9.
  • Click chọn Cloud9 instance mà bạn đã tạo.
  • Click Delete.

Cloud9

  1. Điền Delete vào để xác nhận.
  • Click Delete để xóa Cloud9 instance đã tạo.

Cloud9